Prispevki

Številni ukrepi za naravo Pohorja

Številni ukrepi za naravo Pohorja

Projekt Vizija Pohorje 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju (Pohorka) izboljšuje stanje naravovarstveno visoko vrednih območij, iskanje rešitev za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi. Z varstvenimi ukrepi na terenu bodo zagotovili ustrezno upravljanje s 6 habitatnimi tipi ter izboljšali ohranitveno stanje habitata za 6 živalskih vrst (alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnjak, divji petelin).

Nadgradili bodo izobraževalno – interpretacijske vsebine, da bi osveščali prebivalstvo o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in odnosa narava–človek na projektnem območju skozi stoletja.

.

Več o projektu najdete na spletni strani.

 

Vir: Živi z Naturo

Foto: Suzana Podvinšek